• Home
  • For Socialrådgivere

Målgruppe

Botilbuddet på DNS optager 10 henviste mennesker efter Servicelovens § 107 og § 108, der er mellem 18 år og 45 år ved indskrivning.

Det drejer sig om:

  • Mennesker, som af fysiske/psykiske/sociale årsager ikke er i stand til at tage vare på egen eksistens og derfor er i en ustabil situation – ofte vil de have en overbygning af social/psykiske/psykiatriske problematikker.
  • Mennesker med store vanskeligheder med at få hold på deres voksenliv og lille evne til at skabe tilhørsforhold til andre. Baggrunden herfor kan være, at de ikke haft en normal skolegang; at de har haft massive integrationsproblemer, idet de af psykiske og sociale årsager ikke har kunnet yde den fornødne indsats; at de med deres adfærd skaber besvær for sig selv og for andre – ofte en kombination af alle disse dele.
  • Mennesker, som med baggrund i en kompleks række årsager, f.eks. svag opvækst, ringe uddannelse, mangel på personligt netværk, få livsfærdigheder, hjemløshed, misbrug, kriminalitet, er ved at blive markant marginaliserede.
  • Mennesker, som kan være udadreagerende på grund af handicap eller personlig kompleks og meget presset situation, f.eks. mennesker som har en svær almen livssituation, der betyder at de ikke kan begå sig, ikke kan holde sig selv eller andre ud og reagerer voldsomt herpå.
  • Mennesker, som kan være domfældte udviklingshæmmede, nogle kan være under kriminalforsorgens tilsyn – herunder dom til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap. 
  • Mennesker, hvor der er grund til at formode, at de ikke vil kunne formå at blive etableret i egen bolig, og der er derfor ikke længere tale om et midlertidigt botilbud, men en varig foranstaltning.


Det er mennesker, som ikke har kunnet finde sig til rette i eller få udbytte af traditionelle institutioner og boligformer for voksne med social/psykiatriske problemstillinger eller i bofællesskaber eller boformer for handicappede.

De er hver især mennesker, der er i en situation, hvor de ikke kan tage vare på sig selv;
de kan ikke etablere sig i et fællesskab;
de har ofte ikke et netværk, som de kan trække på, og som kan rumme dem;
de kan ikke opretholde et arbejde på almindelige vilkår;
de har ikke særligt høje tanker om sig selv, men måske har de helt urealistiske ønsker, som de dog ikke kan få realiseret;
omgivelserne kan blive bange for dem, fordi de er anderledes, opfører sig uhensigtsmæssigt, måske af og til truende;
de kan være truede af marginalisering, kriminalitet, misbrug, selvmord.

Der er tale om mennesker, der er til stort besvær for sig selv og for deres omgivelser.
De fleste af dem enten er pensionister eller vil skulle have en pension; det er ikke sandsynligt, at de nogensinde bliver i stand til at forsørge sig selv ved lønarbejde på almindelige vilkår.

Nogle af disse voksne kan have fået en dom i henhold til straffeloven eller anden lov og er typisk under kriminalforsorgens tilsyn.

Vi tager grundigt stilling til hver eneste ansøger; i forhold til om det er sandsynligt, at vedkommende vil kunne udvikles og trives i Botilbuddets rammer og program og i den personsammensætning, der er på det pågældende tidspunkt.

I denne individuelle stillingtagen vil der være mennesker, som vi ikke vil modtage, fordi vi skønner, at de ikke vil kunne få udbytte af tilbuddet.

På forhånd kan vi sige, at vi ikke vil indskrive mennesker, der er akut psykotiske eller dømt til psykiatrisk behandling – og heller ikke mennesker, der har et stofmisbrug, som de ikke er indstillede på at få behandlet, og som er behandlet i andet regi inden indskrivningen på botilbuddet.